PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Toll- og avgiftsetaten

Toll/Skatt-programmet har hatt i oppgave å gjennomføre Regjeringens beslutning om å rendyrke oppgavene til både Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten ved å overføre forvaltningsansvaret for særavgifter og innførselsmerverdiavgift fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Oppgaven ble organisert i et program med seks underliggende prosjekter for bl.a. HR, regelverk, administrasjon og økonomi, og IT. Det har vært en speilet programorganisering mot Skatteetaten. IT-prosjektet igjen har vært delt i seks delprosjekter som omfatter overføring og tilpasning av systemstøtte for fastsettelse og innkreving av innenlandske særavgifter, innkreving av særavgifter ved innførsel, regnskapsløsninger, etablering av infrastruktur og tilgangsløsninger, ny inter- og intranettløsninger, samt utviklings av nytt register for valutadeklarasjoner. IT-prosjektet omfattet også utredning av IT-messige konsekvenser ved omorganiseringen, samt lov – og regelverksendringer.

PROMIS har vært engasjert som prosjektleder for IT-prosjektet og styring av alle IT-aktiviteter og delprosjekter knyttet til oppgaveoverføringene fra Tollvesenets side. Det har vært et tett samarbeid med tilsvarende IT-prosjekt og innføringsprogram i Skatteetaten. Prosjektet har nådd alle milepæler og er gjennomført iht planlagte tids- og kostnadsrammer.