Login

Kvalitetssikring

Det knytter seg risiko til gjennomføring av IKT-prosjekter, og det er vesentlig å få redusert risiko og ha et proaktivt forhold til alternative strategier for å sikre prosjektinvesteringen. Gjennom å engasjere PROMIS som kvalitetssikrer får kunden grundige analyser av prosjekter og klare råd om tiltak til prosjekteier og til prosjektleder for å sikre gjennomføring og måloppnåelse.

Våre konsulenter gjennomfører tidsavgrensede evalueringer av prosjekter som resulterer i rapporter med godt dokumenterte vurderinger av prosjekters prosjektstyringsbasis (planer, estimater, budsjetter, ansvarsforhold, rapporteringsmekanismer, risikostyring etc.) og vurdering av status og evne til å levere iht. målsetninger. Rapporten inkluderer også anbefalinger om tiltak for å sikre måloppnåelse.

Alternativt engasjeres PROMIS i en løpende kvalitetssikringsrolle som på vegne av prosjekteier følger prosjektet over tid og leverer jevnlige uavhengige rapporter om prosjektet. Rapportene inkluderer evaluering av status og vurdering av viktige leveranser samt eventuelle anbefalinger om tiltak.

PROMIS er sammen med Atkins Norge en av seks leverandører som har rammeavtale med Finansdepartementet for kvalitetssikring av store statlige investeringer over 750 MNOK iht. KS-ordningen (KS1/KS2). Til grunn for denne kvalitetssikringen ligger rammeverket definert i Finansdepartementets retningslinjer og rammeavtalene.