PROSJEKT 2016 – I SKVISEN MELLOM OPP OG NEDTUR

PROMIS har i en årrekke vært sterkt engasjert i planleggingen og gjennomføringen av den årlige konferansen PROSJEKT-20xx. I år er intet unntak. Vi har gjennom vårt engasjement i Dataforeningen sittet i både programkomiteen og styringskomiteen for konferansen. Det er rigget et spennende program for årets konferanse.

Gå ikke glipp av:

 • Statsråd Storvik-Olsen snakke om nøkkelen til suksess i samferdselspolitikken
 • Direktør Steffen Sutorius snakke om hvordan han tenker at Difi skal bidra til at digitalisering i offentlig sektor skal gå raskere
 • Direktør Christine Bergland snakke om direktoratet for E-helse skal være en pådriver for gode e-helseløsninger i Norge
 • Landslagstrener Alexander Stöckl fortelle om endringsvilje og endringsdyktighet som oppskrift til å bringe Norge til verdens beste hoppnasjon

Det er selvsagt mange andre interessante foredragsholdere i tillegg til disse i programmet.

Konferansen er i år lagt til Radisson BLU Scandinavia, Oslo, 9. november. Sjekk programmet og meld deg på via Prosjekt 2016 sine sider her.

Nettverksmøte kvelden før

Vi varmer opp kvelden før med et nettverksmøte i regi av Dataforeningen, også på Radisson BLU Scandinavia. Her vil blant annet PROMIS-konsulentene Annette Ommundsen og Kjetil Strand svare på spørsmålet: Hva skal til for å gjøre prosjektlederen til en dugelig endringsagent?

Påmelding til nettverksmøtet kan gjøres på Dataforeningens sider her.

Suksessfaktor #1: Nyttestyring underveis

IT-prosjekter er ikke lenger hva de var. Med hyppige leveranser til produksjon har det åpnet seg helt nye muligheter for å ta inn over seg erfaringer underveis i prosjektløpet, og justere planer og prioriteringer basert på det man lærer om brukernes atferd, i hvilken grad leveransene treffer behovene, og hvordan de bidrar til måloppnåelse. Endringer i krav, leveranseplaner, design og prioriteringer blir ikke lenger sett på som trusler mot prosjektet, men som muligheter. “Ønsk endringer velkommen!”[1] er et smidig mantra som har vært kjent i over 15 år, men først helt i det siste har det blitt stuerent å snakke på denne måten i prosjektverden.

Kontinuerlig forretningsmessig forankring er et grunnleggende prinsipp i PRINCE2®. Dette kan tolkes som at prosjektene skal tilpasse seg erfaringene underveis på en dynamisk måte, hele tiden ut fra hva som gir best nytte-effekter. Det gis imidlertid lite verktøy og veiledning om hvordan dette skal oppnås, bortsett fra å utnytte Business Caset underveis som en mekanisme for å bedømme om prosjektet stadig har livets rett.

Prinsippet om kontinuerlig forretningsmessig forankring og temaet med Business Case har gitt PRINCE2® et forsprang på “storebroren” PMI og deres prosjektplattform PMBOK og sertifiseringen PMP®. Hos PMI har “jerntriangelet” mellom kostnader, tid og omfang vært det dominerende perspektivet, og det har vært liten plass for å drøfte optimalisering av nytte-produksjon og hvordan dette kan føre til endringer og omprioriteringer underveis i prosjektet. Inntil i år.

Dataforeningens nye avtale for skytjenester

Tirsdag 6. september holdt Inger Røst i PROMIS og Thor Beke i Berngaard/Sandbek foredrag om Skytjenesteavtalen for en fullsatt sal på IT-kontraktsdagen arrangert av Den Norske Dataforening og Difi. Berngaard/Sandbek og PROMIS utgjør arbeidsgruppen som har tatt initiativ til og utarbeidet den nye standardavtalen om skytjenester for Dataforeningen. Den nye standardavtalen blir lansert i løpet av høsten 2016. Dataforeningen vil i løpet av året utarbeide en veileder for bruk av skytjenesteavtalen som vil kunne lastes ned gratis. Allerede i dag er det flere organisasjoner som har vist stor interesse for denne avtalen, og det er også flere som allerede har tatt den i bruk.

Kurs i estimering av IT-prosjekter

IT-prosjekter er uforutsigbare. En studie offentliggjort i Harvard Business Review fra 2011 viser at 1 av 6 IT-prosjekter har over 200 % overskridelser. På den annen side: Paretos prinsipp forteller oss at vi kan få ut 80% av nytten med bruk av 20% av kostnadene. Begge disse observasjonene peker i retning av at vi trenger å bli bedre på kunsten å estimere, så vel for kostnad som for nytte.Estimeringsmodell prosjektniv

I samarbeid med DnD holder PROMIS kurs i estimering av IT-prosjekter. På kurset presenterer to erfarne prosjektledere fra PROMIS velprøvde modeller, gode prosesser og systematisk bruk av erfaringstall fra gjennomførte IT-prosjekter.

Kurset gjennomgår prosesser og modeller for estimering av IT-prosjekter på flere nivåer:

 • Utvikling og konstruksjon
 • Totalkostnader for hele IT-initiativet
 • Estimering av effektmål og nytte
 • Usikkerhetsanalyse

Kurset er basert på flere kilder, blant annet gjennomføringsmodellen i PS2000, estimeringsmodellen i PS2000 SOL, samt rammeverket MSP® for programledelse («Managing Successful Programmes»). Kursdeltakerne får også innsyn i hvordan man systematisk kan sammenstille og bruke erfaringstall fra gjennomførte prosjekter. Usikkerhetsanalyse på estimering og hendelser gir beslutningstakere og prosjektleder et bedre bilde av forventet kostnad og nytte.

Kurset holdes også som bedriftsinternt kurs der vi kan fokusere mer på de områdene som bedriften ønsker.

Vellykket ITPP-meetup 25. august

Produktkø og eierstyring var tema for ITPP kveldsseminaret torsdag 25. august i annen etasje på MESH, der ca 80 personer deltok. PROMIS og Metier er arrangører av en serie kveldsseminarer med fokus på ITPP og smidig prosjektstyring.Stein Grimstad

Håndsopprekning viste at ca. 20 % av kveldens deltakere er ITPP-sertifiserte. Vi kunne informere om at det er nye muligheter for sertifisering kommende høst, samt på etterjulsvinteren i 2017. Mer informasjon og påmelding finnes på itpp.no.

Temaene som var valgt for kvelden kan synes vidt forskjellige. Dog er nyttestyring nært knyttet til hvordan eierstyringen utøves. Kveldens første taler bandt temaene sammen gjennom blant annet nytteverdimatrisen som utgjør koblingen mellom forretningsdomenet (effektmål) og utvikling (epos). Denne koblingen og nytteverdimatrisen er sentralt tema også i teorien bak itpp-sertifiseringen. De påfølgende innleggene konkluderte blant annet med at et mandat som tilpasses smidig gjennomføring er fullt mulig, og absolutt ønskelig.

Nyttestyring og gode brukerhistorier
Stein Grimstad fra Scienta startet med å fortelle at svært mange IT-prosjekter leverer vesentlig mindre forretningsverdi enn forventet. Funn fra forskningsprosjektet SMIOS viser at nyttestyring er blant de hyppigst nevnte suksessfaktorer, utfordringer og forbedringsområder og at underveisstyring av nytte er den praksisen som slår mest positiv ut ... men også er minst i bruk og umoden. Stein fulgte opp med å dele hvordan nyttestyring kan og bør gjennomføres, og om produkteierens rolle. Stein fortsatte med hvordan vi bryter ned epos i brukerhistorier for å få en god produktkø og delte et par relevante sjekklister til bruk i arbeidet.

Smidighet og pLill Kristoffersenragmatisme – Smidige prosjekter under tradisjonell styring
Lill Kristoffersen fra Skatteetaten har erfart at det er noen utfordringer med smidighet i en verden som søker kontroll. I mange virksomheter vil stiv eierstyring og fleksibel smidig metode måtte jobbe sammen for å oppnå suksess i smidige prosjekter. Det er mange hinder som skal passeres når en styringsgruppe skal utøve eierskap i sitt første smidige prosjekt. Det krever smidighet og fleksibilitet fra eier og fra prosjektledelse. Lill delte sine erfaringer med hvordan virksomhetsledelsen som sitter i styringsgruppen skal kunne forstå planer og fremdriftsrapportering og utøve hensiktsmessig styring. Lill fortalte også at mange av elementene som benyttes i tradisjonell prosjektstyring fungerer også godt i smidige prosjekter, slik som mandatet.

Klart styringsdokumentet kan tilpasses smidig gjennomføring ... men hvordan?
Ingrid Wiig fra PROMIS konkluderte med at det ikke er så mye som skal til for at et mandat (slik vi kjenner det fra tradisjonell prosjektstyring) skal kunne fungere med smidig prosjektgjennomføring, men man må ta bort den detaljerte kravspesifikasjonen og presisere at omfanget beskrives gjennom en prioritert produktkø. Vi ble presentert noen flere justeringer som bør gjøres i mandatet for et smidig prosjekt. Ingrid konkluderte med at mandatet er det beste stedet for å klargjøre rammene for et smidig prosjekt, og at gjennom styringsdokumentet kan prosjekteier og styringsgruppen motiveres til å inngå en smidig kontrakt med prosjektorganiasjonen.Rine Hoem

Rine Hoem fra Metier ledet seminardeltakerne gjennom Open space *) som var kveldens siste post. Kveldens meetup-deltagere bestemte seg for å diskutere følgende tema:

 • Hvordan fastlegge økonomisk ramme før oppstart av et smidig prosjekt?
 • Hvorfor skal en brukerhistorie skulle kunne produseres innenfor en iterasjon/sprint?
 • Er det egentlig forskjell på en styringsgruppe for et smidig prosjekt og et fossefallsprosjekt?

Utover interessante innlegg og meningsutvekslinger over relevante tema i open space ble det også tid til samtaler, erfaringsutvekslinger samt mulighet for å treffe venner, bekjente og knytte nye kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP meetup i 2017.

Les mer om ITPP her.

 

*) Open Space    ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende.   Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.