Vellykket ITPP meetup gjennomført

Torsdag 16. april inviterte PROMIS og Metier alle med interesse for smidig prosjektstyring til kveldsseminar. Temaet for seminaret var Nyttestyring - estimering – prioritering. I underkant av 40 deltagere møtte opp.

Mange IT-prosjekter gir mye mindre nytte og lavere gevinster enn forventet. En grunn til dette er at kompetansen på nyttestyring i IT-prosjekter ikke alltid er god nok, og at fokuset er på realisering av teknologi og ikke forretningsnytte.

På kveldens program var presentasjoner av både metodikk og erfaringer fra prosjekter. Følgende innlegg ble presentert:

  • Nyttestyring i initiativets livsløp. En knytning mellom smidig og MoV, MSP og PRINCE2 (Øystein Saursaunet og Kjetil Strand, PROMIS)
  • Strukturert gevinstberegning (Gunnar Olving og Paola Aarbakke, PROMIS)
  • Kontinuerlig prioritering og nyttestyring (Marianne Moe-Helgesen, If)

Innleggene var inspirerende og nyttige, og ble godt mottatt hos et engasjert publikum. De tilstedeværende fikk blant annet en kort innføring i både teori og praksis knyttet til hvordan beregne «Earned business value». Publikum fikk også et interessant innblikk i If sin styringsmodell for smidig gjennomføring. En gjennomføringsmodell med ansvarliggjøring og beslutningsmyndighet på ulike ledelsesnivå.

Smidig integrasjonstesting (Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify) sto også på programmet, men falt ut på grunn av tidsnød (som testing alt for ofte gjør i mange prosjekter).

Kvelden ble avsluttet med «Open Space»*). Under «Open space» er det tweetup-deltagerne som bestemmer innholdet. Følgende tema ble foreslått som diskusjonstemaer:

  • Hvordan regne gevinster av IKT-investeringer. Ofte er IKT-systemer en liten del av en helhet. Erfaringer med dette.
  • Beregning av produktivitet og CPI, - gir det verdi?
  • Er det «waste» å bruke tid på målinger?
  • Hva er en agile coach?

Deltagerne fordelte seg i grupper etter interesse for å diskutere de foreslåtte temaene. I alle gruppene var det nyttig erfaringsutveksling, og i enkelte grupper var det sterke meningsytringer. – En fin avslutning på en vellykket kveld med interessante foredrag, erfaringsutvekslinger og muligheter for å knytte kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP tweetup høsten 2015.

Les mer om ITPP her.

*) Open Space ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende. Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

Ingrid Wiig begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Jeg kjente på forhånd godt til hva PROMIS står for når det gjelder metodikk, prosjektstyring og prosjektledelse, og jeg anså derfor PROMIS som det faglig mest interessante stedet å jobbe.

Hva er bakgrunnen din?
De siste ti årene har jeg vært utviklingssjef og LEAN-manager (direktør for kontinuerlig forbedring) i en stor organisasjon. Før det jobbet jeg som konsulent i ti år, med fokus på prosjektledelse og metodikk innen systemutvikling.

Hva er dine forventinger?
Jeg ønsker å være en del av et fagmiljø som skal påvirke IT-bransjen i riktig retning. Jeg har forventinger om å se mange ulike deler av bransjen og dermed bidra til å se sammenhenger som bransjen kan dra god nytte av.

Kurs i PS2000 Standard og PS2000 Smidig

Kurset tar for seg en gjennomgang av hvordan PS2000 og PS2000 Smidig kan anvendes i systemutviklingsprosjekter.

Mer informasjon om Dataforeningens kontraktsstandarder finner du her.

Kurset holdes 15. april og foredragsholder er Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen.

Informasjon om kurset og påmelding finner du på Dataforeningens sider her.

PROMIS deltar på Software 2015

PROMIS deltar på Software 2015 11. og 12. februar i to spor som omhandler eierstyring av prosjekter samt verktøy for å sikre gevinster og effekter.

Sporet «Eierstyring i smidige prosjekter» søker å vise at det ikke bare er nødvendig med gode modeller og kompetanse i prosjektgjennomføring for å få vellykkede prosjekter, men også at god eierstyring er nødvendig. All verdens kompetanse og erfaring hjelper lite dersom for eksempel ressursstyring eller prioritering ifht virksomhetens mål ikke er forankret eller tilstrekkelig implementert, eller at eier ikke makter å møte krav til smidig styring. Eierstyring krever solid forståelse av virksomhetsstrategi, kjerneoppgaver og prosjekter, ved siden av et aktivt engasjement. Sporet søker å gi forståelse av hva god praksis for eierstyring og porteføljestyring kan være, eksempler på hvor lett det kan gå galt, samt bevissthet hva som kreves for at en organisasjon kan styrke eierperspektivet.

Program for «Eierstyring i smidige prosjekter» finner du her.

Sporet «Nyttestyring i IT-prosjekter» handler om hvordan vi bedre kan sikre at tiltakene gir den nytten (verdi, effekter, gevinster) som ligger til grunn for investeringen. Problemet er ofte at man underveis i tiltaket blir mer opptatt av teknologi, planverk, organisering og metode, på bekostning av verdiskaping for eierne og sluttbrukerne. Sporet ønsker å gi innspill til hvordan man kan styre unna disse formene for sub-optimalisering, og gir teoretiske og praktiske bidrag til hvordan man kan sikre at tiltakene produserer maksimal nytte i forhold til investerte kostnader.

Program «Nyttestyring i IT-prosjekter» finner du her.

PS2000-kurs med fokus på PS2000 SOL

Dataforeningen holder kurs i PS2000 med fokus på PS2000 SOL. Få en innføring i smidig verdiskaping med PS2000SOL, DNDs nye kontraktstandar for oppdragsbasert, smidig utvikling av programvare.

Kurset holdes 18. mars og foredragsholder er Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen.

PS2000 smidig er basert på at arbeidet med å realisere leveranser og løsninger skjer gjennom smidige prosesser hvor kun de overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad er angitt ved kontraktsinngåelse. Du kan finne mer informasjon om kontraktstandarden her.

Informasjon om kurset samt påmelding finner du på Dataforeningens sider her.