Kvalitetssikring

Det knytter seg risiko til gjennomføring av IKT-prosjekt, og det er vesentlig å få redusert risiko og ha et aktivt forhold til alternative strategier for å nå prosjektets mål. Gjennom å engasjere PROMIS som ekstern kvalitetssikrer får prosjekteier og prosjektledelse grundige analyser av prosjektet og klare råd om tiltak for å sikre gjennomføring og måloppnåelse.

Våre konsulenter gjennomfører tidsavgrensede evalueringer av prosjekter som resulterer i rapporter med godt dokumenterte vurderinger av prosjektes prosjektstyringsbasis (planer, estimater, budsjetter, ansvarsforhold, rapporteringsmekanismer, risikostyring etc.) samt vurdering av status og evne til å levere iht. målsetninger. Rapporten inkluderer også anbefalinger om tiltak for å sikre måloppnåelse.

Alternativt engasjeres PROMIS i en løpende kvalitetssikringsrolle som på vegne av prosjekteier følger prosjektet over tid og leverer jevnlige uavhengige rapporter om prosjektet. Rapportene inkluderer evaluering av status og vurdering av viktige leveranser samt eventuelle anbefalinger om tiltak.

PROMIS er sammen med Atkins Norge en av seks leverandører som har rammeavtale med Finansdepartementet for kvalitetssikring av store statlige investeringer over 750 MNOK iht. KS-ordningen (KS1/KS2). Til grunn for denne kvalitetssikringen ligger rammeverket definert i Finansdepartementets retningslinjer og rammeavtalene.

For mer informasjon se også om KS-ordningen på regjeringen.no her.