ÅPENHETSLOVEN

 

Bakgrunn

01. juli 2022 trådde åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurderinger i PROMIS

PROMIS gjennomfører aktsomhetsvurderinger og jobber med forbedringstiltak både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Vi vurderer dette i forhold til alle leverandører som vi inngår avtaler med og søker samarbeid kun med leverandører som vi er trygge på at ivaretar de samme kravene til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi har.

PROMIS har over 20 underleverandører, og ellers kun faste, langsiktige samarbeidspartnere som leverandører. Våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og ivaretakelse av bærekraft, er de samme som vi stiller til oss selv. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å følge internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

 

Sist oppdatert 01.09.2023