Usikkerhetsanalyser

Usikkerhetsanalyser er viktig for å identifisere og beregne usikkerhet i et prosjekt fra en tidlig konseptfase og gjennom hele prosjektets levetid. Usikkerhetsanalyser gir en verdifull innsikt i faktorer som kan påvirke prosjektet og et godt grunnlag for både å redusere risiko og utnytte mulighetene i prosjektet. PROMIS har lang erfaring med usikkerhetsanalyser i IKT-prosjekter, og vi har vårt eget verktøy for modellering og beregning av usikkerhet. 

PROMIS er spesialister på usikkerhetsanalyser i IKT-prosjekter og vi har god kjennskap til muligheter og fallgruver i IKT-prosjekter. Utgangspunktet for usikkerhetsanalysen er kostnadsestimatet for prosjektet og i en veldefinert prosess vurderer vi sammen med nøkkelpersoner hos kunden, usikkerheten i de enkelte kostnadspostene, samt hvilke hendelser som kan påvirke prosjektet positivt og negativt. 

I modelleringen beregnes sannsynlighet for at prosjektets kommer i mål innenfor en gitt økonomisk ramme og gir et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere prosjektreserven. Usikkerhetsanalyser gir også prosjekteier og prosjektledelse god innsikt i hvilke faktorer som påvirker prosjektet i positiv og negativ retning. Med basis i resultatene i usikkerhetsanalysen, gir PROMIS tydelige anbefalinger som kan redusere risiko, utnytte muligheter og sikre at prosjektet kommer i mål innenfor den etablerte økonomiske rammen for prosjektet. 

PROMIS gjennomfører også usikkerhetsanalyser på gevinster. Vi benytter samme metode som for risiko og beregner sannsynlighet for at prosjektets definerte gevinster oppnås, samt gir anbefalinger for å sikre beste mulig gevinstoppnåelse.