tjenestekjeder

Digitaliseringsstrategien påvirker ditt liv

Lurer du på hvordan hendelser i ditt liv kan gi automatisk tilgang til offentlige tjenester? Dette er en av de mange digitaliseringsutfordringene, senior rådgiver hos PROMIS, Dagfinn Fidje Bjørlo jobber med. 

 

En enklere hverdag for folk flest

Kort forklart handler digitaliseringsstrategien til regjeringen om at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag, og det skal skapes merverdi for brukerne. Strategien inneholder definerte livshendelser som inntreffer i ulike livsfaser.

 

livshendelser

 

«Fokuset på livshendelsene gir en ny vitamininnsprøytning for offentlige sektor til å tenke helhet for brukerne, og forenkle opplevelsene for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i møte med plikter og rettigheter.»

 

Bjørlo forklarer at realisering av digitaliseringsstrategien krever en mentalitetsendring hos ulike aktører, samtidig. Tidligere fokuserte offentlige virksomheter i større grad på hvordan man kunne øke intern effektivitet i virksomhetene for sin del av det offentlige tjenestetilbudet. Nå dreies fokuset mer mot hvordan man kan skape merverdi for de eksterne brukerne. 

 

Dette gjøres ved å sette brukerne i sentrum, likevel helst med en konsekvens at man samtidig øker intern effektivitet. ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) ligger der i bunn, som en forventning til de ulike offentlige virksomhetene, og bidrar til dette. Et gyllent kinderegg, i form av et digitaliseringsinitiativ, gir dermed økt verdi for samfunnet, innsparing for offentlig virksomhet og bedre brukeropplevelser. 

 

Dersom ønskede endringer ikke utelukkende kan argumenteres gjennom en mer effektiv offentlig sektor eller forventning om økte inntekter, finnes det likevel et stadig større handlingsrom for ledere og forretningsutviklerne hos offentlige virksomheter, slik at samfunnsøkonomisk gode prosjekter kan realiseres. Det kan nevnes finansielle virkemidler som øremerkede satsinger, medfinansieringsordningen og offentlig-private samarbeid. Siden samfunnsøkonomiske gode prosjekter ofte finnes i samskapingen mellom flere aktører, er det viktig at finansieringsmekanismene stimulerer til mer samskaping og flere sammenhengende tjenester. 

Sammenhengende tjenester mellom offentlige og private virksomheter

Når spurt om offentlig-privat samarbeid, svarer Bjørlo; “Offentlige virksomheter har mye data om hver enkelt av oss. Digitaliseringsstrategien viser en vei hvor opplysninger om deg gjøres tilgjengelig til riktig aktør, til riktig tid og til riktige formål, slik at du kan få bedre tjenester der det faller naturlig for deg. Samarbeid mellom offentlige og private virksomheter kan realisere store samfunnsgevinster, men krever investeringer, og det er dermed viktig at investeringer, varige kostnader og gevinstene fordeles slik at alle aktørene får insentiver til å realisere slike felles goder. Det er samtidig svært viktig at tillit opprettholdes eller forsterkes gjennom disse samarbeidene.” 

 

– Tillit til en tjeneste er viktig for at den nyttiggjøres. Det er dermed viktig å ha fokus på tillitsskapende oppbygging av sammenhengende tjenester, slik at det blir mulig å hente ut ønskede gevinster, forklarer Bjørlo. 

 

Den digitale samtykkebaserte lånesøknaden er et godt eksempel på en brukerreise med opplevd høy tillit, hvor privatpersoner opplever kontroll over egne data og har tiltro til den innførte tjenestekjeden mellom offentlige og private virksomheter.  Bjørlo har selv testet løsningen, og hatt muligheter til å diskutere den i detalj med kollegaer hos PROMIS, som bidro med utvikling av løsningen. Finansnæringen har beregnet besparelser på over 6 milliarder kroner over en 10 års periode ved innføring av løsningen. 

 

«Digitaliseringsstrategien bidrar til at gode sammenhengende tjenester realiserer samfunnsgevinster. Det er ikke ønskelige å sitte på en sjø av data som ikke blir brukt. Nå skal de verdifulle dataene brukes til å skape verdier for deg og meg.»

 

Oppgjør etter dødsfall, digital selskapsetablering, deling av syke- og uføreopplysninger fra NAV og OPS Sjømat er andre eksempler på tiltak med samskaping som vil skape store verdier for innbyggere og næringsliv. Kritisk for alle disse tiltakene er orden i eget hus, god styring med deling av data og evne til samhandling. Bjørlo viser til nasjonalt ressurssenter for deling av data hos Digitaliseringsdirektoratet, som kan gi inspirasjon og god veiledning tilpasset virksomhetenes behov i arbeidet med nye tjenester og tjenestekjeder.

Fra digitaliseringsstrategi til fungerende digitaliserte løsninger

Bjørlo og mange av prosjektlederne i PROMIS jobber daglig med digitalisering i offentlig sektor, og de opplever fra ulike kunder et ektefølt engasjement for å realisere digitaliseringsstrategien.  Det foregår mange sunne diskusjoner om innholdet i strategien, finansieringen og organiseringen, i tillegg til en sterk motivasjon og vilje til å levere, sammen, på flere nivåer, i departementene, direktoratene, KS og virksomhetene. Finansnæringen, Domstoladministrasjonen, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Kartverket, Politiet og Skatteetaten med flere, er i ferd med å forme og levere sammen på nye tjenester innen hendelsen om dødsfall og arv. Tilsvarende er finansnæringen, Brønnøysundregistrene,  Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Statistisk sentralbyrå med flere i ferd med å realisere nye tjenester innen hendelsen starte og drive en bedrift. En del av dette arbeidet fungerer godt, som adopsjon av en brukerorientert tilnærming til sammenhengende tjenesteutvikling, men det finnes forbedringer. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (“DFØ”)  publiserte mars 2021 notatet “Kunnskapsgrunnlag om nye organisasjonsformer i forvaltningen” hvor det utredes spesielt om fasen «starte sammen». Det kommer frem hindringer som underfinansiering, samt et behov for mer koordinert styring, spesielt inn mot samarbeidsaktørene. Bjørlo synes DFØ gir et viktig bidrag til den videre retningen, og han håper det finnes tverrpolitisk vilje til å fortsette det gode arbeidet som legges ned, og oppnå nye og nyttige tjenester som nyttiggjøres av deg.

 

“Digitaliseringsstrategien bidrar til å sette brukeren i sentrum, sikre helhetlig perspektiv på tjenestekjeder og nyttiggjøre verdien av dataene som finnes der ute. Vi observerer at de offentlige oppdragsgiverne tar dette samfunnsoppdraget seriøst, og det kreves at vi, leverandørene, skal jobbe på en brukerorientert måte. Vi må evne å forstå virkelige problemer for virkelige brukere. Vi må samtidig legge til rette for leveransemodeller hvor hyppige tilbakemeldinger fra brukerne fanges opp gjennom hele syklusen fra idé til leverte tjenester. Dette bidrar til fungerende og verdifulle løsninger, med redusert risiko for å bruke tid og penger på løsninger som bommer på brukernes behov.”

 

«Jeg opplever en positiv energi fra omgivelsene på å levere på digitaliseringsstrategien.»