PROMIS skaper verdier ved å lede og gjennomføre prosjekter for våre kunder. Vi har suksessfulle referanser og rammeavtaler å vise til. 

ruter bildeGDPR (The General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern. Personvernforordningen ble formelt vedtatt i EU april 2016 og skal formelt innlemmes i EØS-avtalen. Innføringen av personvernforordningen i norsk rett har vært på høring, og skal etter planen være ferdig behandlet innen 25. mai 2018. Kort oppsummert betyr det at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

PROMIS ble i januar 2018 engasjert for å lede GDPR prosjektet i Ruter. Et viktig element i dette arbeidet var å etablere en metodikk for strukturert kartlegging av Ruters systemportefølje opp mot kravene i GDPR. Gjennomgangen dokumenterer eventuelle avvik og gir fortløpende forslag til tiltak for å lukke avvikene. Arbeidet med å rette opp i avvikene igangsettes umiddelbart. Ruters målsetting er å være i samsvar med GDPR 25/5-2018. Ruter ønsker at den utviklede metodikken skal brukes i den kontinuerlige oppfølgingen av systemporteføljens samsvar med GDPR.

Treff-prosjektet i Tolletaten

Tolletaten har behov for ny og forbedret IT-støtte til etatens kontrollprosesser slik at tjenestemenn effektivt kan bearbeide og vurdere informasjon og at informasjonen er tilgjengelig i kontrollsituasjonen. Hovedprosjektet er godt i gang og de første leveransene er tatt i bruk. Sentralt i dette er anskaffelse av nye teknologiske hjelpemidler for etterretning og analyse av store mengder digitalt tilgjengelig informasjon for å gjøre grensekontrollen enda mer målrettet enn i dag. Anskaffelsens samlede verdi for hele avtaleperioden er på flere hundre millioner kroner.

PROMIS har bistått Tolletatene helt fra utarbeidelse av satsingsforslag, i forprosjektet og er nå engasjert i implementeringen i hovedprosjektet. I forprosjektet gjennomførte vi behovsanalyser, utarbeidet funksjonelle og tekniske målbilder, utarbeidet styringsdokumentasjon, samt gjennomførte anskaffelse av nye løsninger. I hovedprosjektet bistår vi produkteierne i Tolletatene med utarbeidelse av behov og krav, samt verifisering av leveranser. I tillegg bistår vi prosjektledelsen med kontraktsstyring og administrasjon.

PROMIS innehar roller som teamlederer for funksjonelle team, løsningsarkitekt og assisterende prosjektleder.

 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen etablert en ordning som åpner for bruk av personlige bilskilt i Norge. Bileiere og virksomheter kan søke om bilskilt med en personlig bokstav- og tallkomPersonlig kjennemerkebinasjon. Rettighet til det personlige skiltet blir innvilget for en periode på 10 år av gangen. Prisen for å få innvilget personlig bilskilt er satt til 9000 kroner, og overskuddet skal gå til trafikksikkerhetsformål. Ordningen ble gjort tilgjengelig for publikum i juni 2017.

PROMIS er prosjektleder for utvikling og innføring av løsningen. Vi har hatt ansvar for og ledet anskaffelsesprosess for utviklingskapasitet samt ledelse av arbeidet med detaljert løsningsbeskrivelse, utvikling og test frem til produksjonssetting. PROMIS har videre ansvar for å støtte linjeorganisasjonen i arbeidet med å innføre løsningen, som bl.a. innebærer å innføre nye arbeidsprosesser i etatens operative virksomhet.

Du kan teste ut løsningen her: vegvesen.no

Stiftelsen Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som har ansvar for alt totalisatorspill og overordnet økonomisk styring av hestesporten i Norge. Norsk Rikstoto omsetter for nesten 4 mrd NOK i året, og overfører betydelige beløp til norsk hestesport og hestehold.

Norsk Rikstoto er avhengig av en robust og skalerbar IT-infrastruktur. I en hverdag der både det norske og internasjonale spillmarkedet er i en kontinuerlig utvikling er det viktig å være rigget for å kunne svare på markedets og kundenes behov raskt.

PROMIS er engasjert som prosjektleder for en omfattende modernisering av IT-infrastrukturen i Norsk Rikstoto. I tillegg støtter PROMIS arbeidet med å strømlinjeforme generelle arbeidsprosesser og leveransemodell.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Selskapet startet i 2015 prosjektet "Statkraft Information Security Uplift" (SISU) for å styrke informasjonssikkerheten og selskapets evne til å detektere og redusere risiko knyttet til informasjonssikkerhet.

Prosjektet leverte nye styrende dokumenter for informasjonssikkerhet, metodikk og gjennomføring av risikovurderinger, en intern holdningskampanje "Stopp lekkasjen" og relevante IT løsninger. I tillegg etablerte prosjektet en organisasjon for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerheten også etter prosjektets levetid.

PROMIS ble engasjert som prosjektleder for SISU og fulgte prosjektet fra initiering til vellykket overføring til linjen.

Safir-prosjektet

Regjeringen har besluttet at forvaltning av særavgifter og merverdiavgift ved innførsel overføres fra Toll- og avgiftsetaten (nå Tolletaten) til Skatteetaten, som får et helhetlig ansvar for alle skatter og avgifter. I den forbindelse er det behov for nye IT-løsninger. SAFIR-prosjektet er ansvarlig for å modernisere og utvikle en ny IKT-løsning for en samlet særavgiftsforvaltning i Skatteetaten. De nye systemløsningene skal bidra til å realisere regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning med forenklinger for innbyggere og næringsliv, mer effektiv oppgaveløsning og styrke kampen mot svart økonomi.

SAFIR prosjektet bidrar til å realisere etatens moderniserte IT-arkitektur. Prosjektet følger Finansdepartementets KS-ordning og benytter etatens prosjektmetode FSUM for smidig prosjektgjennomføring.

PROMIS har siden prosjektet start vært engasjert i prosjektlederteamet med et spesielt ansvar for prosjektets styrende dokumentasjon, planlegging og oppfølging.

Smidig systemutviklingsmetode i Skatteetaten

PROMIS har hjulpet SITS i Skatteetaten med en Felles SystemUtviklingsMetode (FSUM) for moderniserte løsninger, både i prosjekt og linje. FSUM er basert på prinsippene i det smidige manifest og er bygget rundt en gjennomføringsmodell som kombinerer det beste fra PS2000 med strategien for "Minimal Viable Product". Med FSUM innføres produkteierrollen i Skatteetaten, små tverrfaglige og selvstyrte team, en felles arbeidsflyt definert i Jira, definerte beslutningspunkter blant annet for å ivareta arkitekturstyring. Videre er det innført akseptansetestdrevet utvikling med vekt på automatiserte tester, en standardisert ferdig-definisjon og seremonien Kontrollpunkt. FSUM inneholder også grensesnitt til porteføljestyring, prosjektstyring og endringsledelse, obligatoriske artefakter som inkluderer forretningsbrukstilfelle, en modell for estimering, budsjettering, måling og rapportering, samt organisering av kompetanseområder - metode-"communities" med fokus på erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedring.

Toll- og avgiftsetaten

Toll/Skatt-programmet har hatt i oppgave å gjennomføre Regjeringens beslutning om å rendyrke oppgavene til både Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten ved å overføre forvaltningsansvaret for særavgifter og innførselsmerverdiavgift fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Oppgaven ble organisert i et program med seks underliggende prosjekter for bl.a. HR, regelverk, administrasjon og økonomi, og IT. Det har vært en speilet programorganisering mot Skatteetaten. IT-prosjektet igjen har vært delt i seks delprosjekter som omfatter overføring og tilpasning av systemstøtte for fastsettelse og innkreving av innenlandske særavgifter, innkreving av særavgifter ved innførsel, regnskapsløsninger, etablering av infrastruktur og tilgangsløsninger, ny inter- og intranettløsninger, samt utviklings av nytt register for valutadeklarasjoner. IT-prosjektet omfattet også utredning av IT-messige konsekvenser ved omorganiseringen, samt lov – og regelverksendringer.

PROMIS har vært engasjert som prosjektleder for IT-prosjektet og styring av alle IT-aktiviteter og delprosjekter knyttet til oppgaveoverføringene fra Tollvesenets side. Det har vært et tett samarbeid med tilsvarende IT-prosjekt og innføringsprogram i Skatteetaten. Prosjektet har nådd alle milepæler og er gjennomført iht planlagte tids- og kostnadsrammer.

PERFORM

PERFORM-prosjektet innførte systemstøtte for nytt regelverk innen offentlig tjenestepensjon. PERFORM er det hittil største smidige prosjektet i Norge med 13 parallelle Scrum-team, 3 leverandører der SPK selv inngikk som leverandør med 6 team, 800 000 prosjekttimer over 4 år, 180 ressurser, og et prosjektbudsjett på 1 milliard NOK.

Prosjektet etablerte mange nye praksiser for smidig styring, blant annet innen kontrakt (videreutvikling av PS2000 Smidig) og et nytt konsept for inntjent verdi og rapportering. Prosjektet praktiserte kontinuerlig prioritering ut fra nytte/kost.

PROMIS ble engasjert som operativ prosjektleder for PERFORM. I tillegg bistod PROMIS i anskaffelses- og kontraktprosessene, og i kvalitetssikring av estimater og usikkerhetsanalyser.

COS 3.0 Time to Market - moderniseringsprosjekt

Telenors mellomvaresystem på mobilsiden (COS) er et nøkkelelement Telenors verdikjeder, og har siden starten i 1998 vokst til å bli det største og mest komplekse systemet i mobilporteføljen. Dette har med tiden bidratt til at vedlikehold, utvikling, test og driftssetting av ny forretningsfunksjonalitet stadig har blitt vanskeligere innenfor dagens monolittiske arkitektur, samtidig som dagens markedssituasjon krever stadig hyppigere endringer.

For å redusere Time to Market og redusere utviklings- og vedlikeholdskostnadene for ny forretningsfunksjonalitet innen mobile tjenester, har COS 3.0-prosjektet blitt igangsatt. Prosjektet viktigste virkemidler er inndeling av kildekoden i uavhengige delkomponenter, innføring av forretningsbaserte automatiserte regresjonstester, samt styrket arkitekturstyring.
PROMIS / PROMIS Qualify utfører både prosjekt- og testledelse i prosjektet, som for øvrig benytter PS 2000 SOL som kontraktmodell mot leverandøren.

Vi har også vært sentrale i arbeid med gevinstberegninger og -oppfølging.

Pensjonsprogrammet

Stortinget vedtok i 2005 hovedprinsippene i Pensjonsreformen som var den største velferdsreformen i Norge siden innføring av Folketrygden. NAV fikk mandat til å gjennomføre den administrative tilretteleggingen for reformen.

PROMIS ble engasjert som programleder for NAVs Pensjonsprogram. I tillegg hadde PROMIS prosjektlederroller og bisto i anskaffelses- og kontraktprosesser.

Pensjonsprogrammet omfattet et stort IKT-prosjekt, all innføring og omstilling internt i NAV samt kommunikasjon til befolkningen om reformens konsekvenser. En ny organisasjonsenhet, NAV Pensjon, med over 300 medarbeidere ble etablert sammen med helt nye arbeidsprosesser med tilhørende IKT-løsninger.

Programmet ble gjennomført over en seksårsperiode med en programorganisasjon på ca. 350 personer på det meste og hadde en økonomisk ramme på 2,9 milliarder NOK. Reformen ble gjennomført innenfor avtalt tids- og budsjettramme.

Programmet ble i 2012 tildelt Computerworlds internasjonale pris "The Computerworld Honors Program" som det beste prosjektet i kategorien Human Services.

IKT-styring

I politiet var det behov for større satsning på informasjonsteknologi for å effektivisere og modernisere politiets arbeidsprosesser. Et nødvendig fundament for satsningen var styrking av den strategiske IKT-kompetansen og kapasiteten samt etablering og innføring av en IKT-styringsmodell.

PROMIS ble engasjert for å støtte Politidirektoratet med etablering av en ny IKT-avdeling, utskilling av en intern IKT-tjenesteleverandør, ferdigstilling av IKT-strategi, etablering av sourcingsstrategi med mer.

Arbeidet er organisert i et utviklings-/modningsprosjekt hvor PROMIS bistår både i definering og gjennomføring.

KS1 og KS2 av prosjekt Autosys

Statens Vegvesen er i ferd med å fornye sine IKT-systemer for førerkort- og kjøretøyregister, Autosys. Dagens Autosys er på tampen av sin levetid og Statens Vegvesen har behov for å erstatte denne løsningen med en ny, moderne og fremtidsrettet løsning. Med et nytt Autosys ønsker Statens vegvesen å imøtekomme regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor.

Finansdepartementet stiller krav om ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) av alle større statlige investeringsprosjekter før investeringsbeslutningen legges frem for Stortinget. PROMIS er en av aktørene som har rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av slik ekstern kvalitetssikring.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har PROMIS gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalg og styringsdokumentasjonen for Autosys-prosjektet.